Đồng hồ ngày tận thế vừa mới chuyển: Bây giờ là 2 phút đến 'nửa đêm', giờ biểu tượng của ngày tận thế

Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử công bố 2018 'Đồng hồ ngày tận thế' ngày 25 tháng 1 năm 2018 tại Washington, DC. Trích dẫn các rủi ro hạt nhân ngày càng tăng và các nguy cơ khí hậu không được kiểm soát, nhóm đã di chuyển đồng hồ đến hai phút trước nửa đêm, gần hơn 30 giây và gần nhất là từ thời Chiến tranh Lạnh năm 1953. Ảnh: Win McNamee / Getty Images

Tác giả Lindsey Bever, Sarah Kaplan và Abby Ohlheiser

Alexa, ngày tận thế là mấy giờ?

Ulp.

Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử đã nâng cao Đồng hồ Ngày tận thế tượng trưng một bậc gần với ngày tận thế của loài người vào thứ năm, di chuyển nó trước 30 giây. Nó là…