Một loại Neuron mới ẩn trong não người và chúng ta không biết nó làm gì

Thoát ra từ điển thực vật của bạn. Bạn sẽ cần nó.

Ảnh: Yves Forestier / Sygma qua Getty Images

Bởi Neel V. Patel

Bộ não con người là một trong những cấu trúc phức tạp nhất từng phát triển trên hành tinh này, nhưng chúng ta vẫn hầu như không thể hiểu chính xác điều gì làm nó khác biệt. Chúng tôi có thể gần gũi hơn một chút với Lọ